View AllCộng đồng 2.0

View AllCẩm nang TOPIK II

Luyện tập 쓰기 TOPIK II câu 51~52 Bài 6

Tiếp tục bài trong chủ đề  쓰기 TOPIK II , loạt bài này được Blog cập nhật theo nguồn tư liệu cuốn  쓰기 100점( bản 2016 và cả bản cập nhật mới ...

Luyện tập 쓰기 TOPIK II câu 51~52 Bài 6 (Đáp án)

Tiếp tục bài trong chủ đề  쓰기 TOPIK II , loạt bài này được Blog cập nhật theo nguồn tư liệu cuốn  쓰기 100점( bản 2016 và cả bản cập nhật mới ...

Học tiếng Hàn qua những câu nói hay #7

" 가장 좋은 스승은, 제자에게 자신이 가진 지식을 아낌없이 주는 사람이고 " Người thầy tốt nhất, là người không tiếc truyền thụ những kiến thức mà họ có cho...

Học tiếng Hàn qua những câu nói hay #5

" 가장 강한 사람은, 타오르는 욕망을 스스로 자제할 수 있는 사람이며 " "Người mạnh nhất, là người có thể tự kiềm chế dục vọng lòng tham bản thân"...

Luyện tập 쓰기 TOPIK II câu 51~52 ( Bài 5 Đáp Án)

Tiếp tục bài trong chủ đề  쓰기 TOPIK II , loạt bài này được Blog cập nhật theo nguồn tư liệu cuốn  쓰기 100점( bản 2016 và cả bản cập nhật mới n...

Luyện tập 쓰기 TOPIK II câu 51~52 ( Bài 5 )

Tiếp tục bài trong chủ đề  쓰기 TOPIK II , loạt bài này được Blog cập nhật theo nguồn tư liệu cuốn  쓰기 100점( bản 2016 và cả bản cập nhật mớ...

Học tiếng Hàn qua những câu nói hay #2

" 가장 겸손한 사람은, 개구리가 되어서도 올챙이적 시절을 잊지 않는 사람이다 " Người khiêm tốn là người khi trở thành ếch cũng không quên ngày tháng nòng nọ...
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Hàn Quốc học