Vui học tiếng Hàn #4: Chuyện cóc và trời mưa


 

♈ BlogKimChi.com sẽ đăng tiếp 1 series "Vui học tiếng Hàn" để đọc giả có thêm chuyên mục đọc và học thêm về tiếng Hàn - nguồn tư liệu được admin tổng hợp từ nhiều đầu sách báo tham khảo tổng hợp và chia sẻ lại. Nếu có lỗi ngữ nghĩa - chính tả nào bạn đọc hãy #Comment xuống bên dưới bài viết để admin cập nhật sửa lại nhé : D.

"“Con Cóc và trời mưa” (비를 내리게 한 두꺼비)

옛날 아주 먼 옛날이었어.
Ngày xửa ngày xưa tại 1 vùng quê nọ

오랫동안 비가 내리지 않아 시냇물은커녕
đã lâu mà chưa hề có 1 giọt mưa nào,ngay cả nước suối

바닷물까지 다 말라 버려 먹을 물조차 구할수 없게 뒤였단다.
và nước biển đều khô cạn,không có nươc uống,

땅이 쩍쩍 갈라지고 사람도, 동물도, 식물도 모두 시둘시둘 말라 가고 있었지
đất đai nứt nẻ,vạn vật uể oải chán chường.

참다못한 두꺼비가 땅 밖으로 펄쩍 뛰어나왔어
Chịu k nỗi khô hạn,1 hôm Cóc thình lình nhảy ra ngoài và nói.

“더 이상 참을 수 없어.왜 비를 내려 주지 읺는지
Không thể chịu đựng thêm đc nữa

하늘나라에 올라가 하느님에게 물어봐야겠어!”
Ta phải lên trời để hỏi Ngọc Hoàng cho ra lẽ mới được!”

두꺼비는 곧비로 길을 떠날단다.
Cóc lên đường ngay sau đó.

그런데 막 언덕을 지날 때었어.
Khi Có đang mải miết leo lên con dốc

게 한 마리가 힘들게 언덕을 오르고 있는 거야. 게는 마실 물을 찾다 싶어
Nó gặp 1 con cua trông có vẻ mệt mỏi cũng đang đi tìm nước uống.

혼자 가기 심심 했는데, 마침 잘 됐다 싶어 두꺼비는 게에게 같이 가지 않겠냐고 물었지.
Đi 1 mình thì buồn và cũng muốn được việc cho nên Cóc bèn hỏi Cua là có muốn đi cùng hay không.

“그래? 하늘나라에 간다고? 좋아, 좋아!”
“Thế àh?Lên thiên đường ư? Hay quá ! Hay quá !”

게는 단번에 두꺼비를 따라나섰단다.
Thế là Cua cùng với Cóc 1 mạch lên đường.

둘은 정답게 길을 갔지.
Cả hai vửa đi vừa hỏi thăm đường.

그런데 시냇가를 지날 때였어. 물고기 한 마리가 말라 버린 시내 한가운데서 파덕거리고 있는 거야.
Khi đi ngang qua 1 con suối nhỏ, Cua và Cóc thấy Cá đang nằm giãy đành đạch giữa dòng suối khô cạn nước.

물고기는 점점 기운을 잃어 가고 있었단다.
Cá trông có vẻ càng lúc càng đuối sức.

“나도 우리랑 함께 가지 않겠니?”
“Cóc bèn hỏi Cá:”Bạn có muốn đi lên trời cùng với chúng tui không?”

두꺼비의 말을 들은 물고기는 기운을 차리더니 함께가겠다고 했어.
Nghe Cóc nói xong ,Cá thấy khỏe khoắn hẳn lên và đồng ý cùng đi:

“좋아, 좋아. 나도 꼭 다지고 싶었어!”
“Hay quá, Hay quá! Tôi cũng muốn rời khỏi đây!”

두꺼비는 게와 물고기와 함께 길을 따나게 되었단다.
Vì thế Cóc ,Cua và Cá cùng lên đường ra đi.

그런데 두꺼비와 게와 물고기가 슾으로 둘어섰을 때었지. 커다란 호랑이 한 마리가 긴 혀를 쑥 빼고 앉아 있는 게 아

니겠다?
Cóc ,Cua và Cá đi vào trong rừng sâu thì gặp 1 con Hổ to đùng đang thè lữơi dài mệt mỏi.Cóc bèn hỏi

“호랑이야!왜 그러고 있다?”
“Hổ àh,sao trông Bác mệt mỏi thế?”

“목도 마르고 너무 더워서….그런데 너희둘은 어디 가는 거니?”
“Vừa khô lại vừa nóng quá…Mà các bạn đi đâu thế?”

축 처진 호랑이가 느릿느릿 물었지.
Hổ hỏi 1 cách chậm chạp ủ rủ nghiêng mình xuống.

“왜 비를 내려 주지 않는지 물어보러 하늘나라에 가는 길어야.”
“Chúng tôi lên thiên đình hỏi Ngọc Hoàng vì sao không cho mưa xuống đây?”

두꺼비의 말에 호랑이가 씩 웃으며 물었어:
Nghe Cóc nói xong Hổ cười rồi nói:

“그래 나도 너희랑 함께가도 될까?”
“Thế àh?Thế mình đi cùng các bạn có được không?”

이렇게 해서 두꺼비는 게와 물고기와 호랑이를 데리고 다시 길을 떠났어.
Thế là Cóc , Cua và Cá cùng với Hổ lại lên đường ra đi.

그런데 얼마 가지않아 여우와 벌을 만넜는데,
Một lúc sau cả bọn gặp Ong và Cáo,

여우와 벌을도 따라가겠다고 나서는 거야.
Cả Cáo và Ong cũng đều muốn tham gia đi cùng,

그래서 두꺼비는 게와 물고기와 호랑이와 여우와 벌과 함께 하늘나라로 가게 되었단다.
Cho nên Cóc, Cua, Cá, Hổ, Cáo và Ong cùng nhau tìm đường lên trời.

“휴우, 다 왔다!”
“Chà! Đến nơi rồi!”

두꺼비 일행은 마침내 하늘나라에 도착했어.
Đoàn Cóc cuối cùng cũng lên trời.

하지만 하늘나라에 왔다고 모두 하느님을 만날 수 있는 게 아니었어.천둥신과 겨뤼 이겨야만 했거든.
Tuy nhiên lên đến trời rồi mà tất cả vẫn không gặp được Ngọc Hoàng.Muốn gặp được Ngọc Hoàng thì tất cả phải đấu thắng được thần Sấm.

“게야, 너는 저 물항아리 속에 숨어. 벌 너는 저 문틈에 숨고, 야우는 여기에 엎드려 있고, 물고기는 부엌에 숨어 있

어……”
Cóc ra lệnh:”Cua àh,bạn nấp vào trong cái lọ kia đi, Ong bạn nấp sau cánh cửa kia, còn Cáo hãy đứng ở chỗ này, Cá hãy nấp vào trong bếp…”

두꺼비의 지사에 따라 모두들 자리를 잡았어.
Theo chỉ thị của Cóc tất cả đã vào đúng vị trí.

그런 뒤 두꺼비는 큰 방망이를 들어 하늘나라의 문 앞에 있는 종을 울렸단다.
Rồi Cóc cầm dùi cui lớn đến trước cổng trời đánh chuông vanh dội.

땡! 땡! 땡!
Tùng! Tùng! Tùng!

종소리가 울리자 천둥신이 나타났지.
Nghe tiếng chuông thần Sấm xuất hiện.

천둥신은 두꺼비를 보자마자 닭을 불렀어.
Thần Sấm nhìn thấy Cóc xong liền gọi vội Gà.

“닭아, 저 두꺼비를 쪼아 버려라!”
“Gà! Lập tức đuổi con Cóc kia đi cho ta!”

천둥신의 말이 떨어지기가 무섭게 닭이 달려들었어.
Con Gà không dám cãi lại thần Sấm

하지만 두꺼비 근처에도 가지 못하고 여우에게 잡혔지.
Nhưng con gà không dám lại gần vì sợ Cáo bên cạnh Cóc bắt mất.

그래서 이번엔 개를 불렀어. 하지만 개는 한 번 컹 짖지도 못하고 호랑이에게 잡히고 말았어.
Thần Sấm lại gọi Chó đến.Tuy nhiên Chó không dám giở trò vì có Hổ chực sẵn ở đó.

이쯤 되자 천둥신이 직접 나섰어
Đến lúc này thì thần sấm trực tiếp ra tay.

“안 되겠다. 내가 직접 상대해 주마!”
“Không ổn rồi. Ta phải trực tiếp ra tay thôi!”

천둥신은 번쩍거리는 천둥 도끼날을 치켜들고 두꺼비에게 달려들었단다. 하지만 천둥신이 두꺼비 앞에 다다르기도

전에 벌이 날아와 마구 쏘아 댔어.
Thần Sấm giơ cao rìu lên định làm sấm để hù dọa Cóc . Thế nhưng thần Sấm chưa kịp ra tay thì Ong bay ra và chích vào thần Sấm.

“앗, 따가워!”
“Á, đau quá!”

천둥신은 허겁지겁 부엌으로 달려갔지.
Thần Sấm vội vã chạy vào trong bếp

재를 뿌려 벌을 쫓으려고 말이야.
lấy tro vẩy vào Ong

“옳지, 재가여기 있군.”
“A, tro ở đây rồi.”

천둥신은 재를 발견하고 한 움큼 집으려고 했어. 이때 부엌에 숨어 있던 물고기가 잽싸게 나와 꼬리를 재에 대고 살랑

살랑 부채질을 했어.
Thnầ Sấm tìm thấy và định bóc 1 nắm tro thì ngay lúc đó Cá từ trong bếp nhảy vọt ra dùng đuôi vẫy sạch đống tro.

“아이쿠, 이게 뭐야?”
” Ui chao, cái gì thế?”

재를 뒤집어쓴 천둥신응 눈을 씻어 내려고 옆에 있던 물항아리에 손을 집어넣었단다
Thần Sấm bị dính tro vào mắt vội chạy tới thò tay vào lu nước bên cạnh để vốc nước.

그때 항아리에 숨어 있던 게가 천둥신의 손을 힘껏 물었어.
Ngay lập tức Cua từ trong lu dùng Càng kẹp chặt tay của thần Sấm.

“아이고, 아야!”
“Áaaaaaaaaaaa!”

천둥신은 걸음아 날 살려라 하고 꽁지 빠지게 도망쳤어.
Thần Sấm năn nỉ van xin Cua tha mạng

그래서 하늘나라 문이 스르르 저절로 열렸단다.
Cửa thiên đình được nhẹ nhàng mở ra.

드디어 하느님을 만날 수 있게 된 거야.
Cuối cùng cả đoàn có thể diện kiến Ngọc Hoàng.

두꺼비는 하느님 앞에 나가 정중히"
--HẾT--


** Từ khóa tìm kiếm:
  • hoc tieng teng han co ban, hoc ngu phap tieng han, ngu phap tieng han so cap,
  • ngu phap tieng han trung cap, tieng han nhap mon, tieng han hoc o ha noi
  • trung tam hoc tieng han, tu hoc tieng han nhu the nao, sach tu hoc tieng han
🅱🅻🅾🅶🅺🅸🅼🅲🅷🅸.🅲🅾🅼
Nếu thấy bài hay có ích thì bạn hãy chụp ảnh màn hình lại để sau xem lại! Và kéo xuống bên dưới đọc thêm 1 bài bổ ích khác nhé!! Hãy luôn nhớ và truy cập vào đọc bài tại Blogkimchi.com (đọc là bờ lốc kim chi chấm cơm.)


  Góc dịch vụ của Blog. Admin có bán sách ôn thi TOPIK tại Hàn Quốc. Đủ bộ Nghe - Đọc - Viết. Bạn nào cần mua liên hệ mình qua số 010.5629.5807. P.s Nhiều bạn đã đỗ TOPIK 3,4 sau khi ôn theo bộ sách này.  
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học