Học tiếng Hàn qua những câu nói hay #2


Thông báo!: Hiện tại Blog đang trong giai đoạn cập nhật giao diện, vì vậy các chủ đề đang bị tam ngưng chưa có bài mới. Rất mong bạn đọc thông cảm!

"가장 겸손한 사람은,
개구리가 되어서도 올챙이적 시절을 잊지 않는 사람이다"

Người khiêm tốn là người khi trở thành ếch cũng không quên ngày tháng nòng nọc.

1 Cấu ví ẩn dụ những người thành công khiêm tốn là người phải biết nhớ những ngày khó khăn bắt đầu những bước đi đầu tiên.
  1. 가장: nhất
  2. 겸손: khiêm tốn
  3. 개구리: con êch
  4. 되다: trở thành, được
  5. 올챙이: con nòng lọc
  6. 시절: thời kì, thời
  7. 잊다: quên / 잊이 않다: không quên


Có tục ngữ khác của Hàn rằng:
  • 개구리 올챙이 적 생각 못 한다
(ếch không nghĩ đến lúc còn là nòng nọc), ếch lại quên thời là nòng nọc

 지위나 형편이 과거에 비하여 나아진 사람이 과거의 어려움을 기억하지 아니하고 자신이 원래부터 잘난 듯이 뽐내다.
Cách nói mỉa mai người có địa vị hay hoàn cảnh khấm khá hơn so với trước kia nhưng lại không nhớ đến khó khăn thuở trước mà tỏ vẻ ta đây vốn dĩ giỏi giang.

  • 우물 안 개구리[고기]

/ếch ngồi đáy giếng/

 넓은 세상을 알지 못하거나 보는 눈이 좁아서 자기만 잘난 줄 아는 사람.
Người không biết về thế gian rộng lớn hoặc con mắt nhìn hạn hẹp nhưng lại ra vẻ ta đây hiểu biết.


Bài viết có tham khảo tư liệu của Krdict Korean 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Hàn Quốc học