Đề và đáp án tham khảo Kì TOPIK 63 (쓰기)


 


[51~52] 다음을 읽고 ㉠과 ㉡에 들어갈 말을 각각 한 문장으로 쓰시오.(각10점)


㉠받은 적이 없습니다/받지 못했습니다 
㉡기회가 될 것 같습니다/기회일 것 같습니다/기회가 될지도 모릅니다

[52]
음식의 맛은 온도에 따라 느껴지는 정도가 다르다. 짠맛과 신맛은 낮은 온도에서 강하게 느껴지는 반면 단맛은 조금 높은 온도에서 더 강하게 느껴진다. 따라서 과일을 달게 먹고 싶다면 냉장고 밖에 꺼내 두었다가 (       ㉠      ). 그 이유는 과일에서 차가운 기운이 사라질수록 단맛이 더 (         ㉡        ).

㉠먹는 것이 좋다(但,먹어야 한다/먹을 필요가 있다
㉡강해지기 때문이다/세지기 때문이다


[53]다음을 참고하여 ‘화장품 수출액 변화 양상’에 대한 글을 200~300자로 쓰시오. 단, 글의 제목을 쓰지 마시오.(30점)


최근 한국무역협회의 조사에 따르면 화장품 수출액이 2012년 12억 달러 수준에서 2014년 18억, 2016년 41억 달러까지 이른 것으로 나타났다. 특히 2014년부터 급속히 증가하였는데 이러한 원인은 한류의 인기가 확산되어 한국 미용 산업의 홍보 효과로 이어졌고 그 덕분에 한국산 화장품을 찾는 사람들이 많아진 것으로 보고 있다. 그러나 그 효과가 아시아 지역에 집중 되어 있다는 점은 아쉬운 점이다. 앞으로 수출 지역의 다변화가 필요한 것으로 보인다.


[54]다음을 주제로 하여 자신의 생각을 600~700자로 글을 쓰시오. 단, 문제를 그대로 옮겨 쓰지 마십시오.(50점)


일을 할 때 과정을 중시하는 사람이 있는가 하면 일의 성공 여부만을 따질 뿐 과정 자체의 의미는 가볍게 여기는 사람이 있다. 이러한 가치관의 차이는 개인과 사회에 적지 않은 영향을 미친다. 아래의 내용을 중심으로 ‘결과를 중시하는 가치관의 문제점’에 대한 자신의 생각을 쓰라.

1.일의 과정보다 결과를 중시하는 이유는 무엇인가?
2.일의 결과만을 중시하면 어떤 문제가 생기겠는가?
3.이러한 문제를 줄일 수 있는 방법은 무엇인가?


경쟁 사회가 도래하면서 과거와는 달리 일의 과정보다는 결과만을 강조하는 풍조가 곳곳에서 생겨나고 있다. 이는 비단 기업뿐만 아니라 교육, 예술 등 다양한 분야에 존재한다. 이러한 현상은 경쟁만이 강조되는 사회적 분위기와 무관하지 않다. 경쟁을 부추기는 사회가 되면서 사람들이 과정에 집중하기보다는 결과만을 중시하여 타인과의 소통이나 협력은 소홀히 하고 오로지 경쟁에서 이기는 것에만 관심이 집중되어 있는 것이다.

이러한 이유로 사회는 점점 삭막해지고 일을 하는 과정을 통해 얻을 수 있는 보람이나 의의가 사라져 일에 대한 의욕이 떨어질 뿐만 아니라 쉽게 흥미를 잃게 되는 결과를 초래하게 되었다. 앞으로 이러한 현상이 계속된다면 사회 속에서 상대를 경쟁자로만 인식하게 되어 좋은 결과를 내기 위해 수단과 방법을 가리지 않게 되고 심지어는 불법적인 일조차 서슴치 않는 일이 계속해서 발생할 수 있다.

그렇기 때문에 우리 모두가 이러한 문제의 심각성을 자각하고 결과보다는 일의 과정 속에서 동기와 목적을 얻고 상대를 경쟁자로 여기는 것이 아니라 소통과 협력을 통해 결과를 만들어 낼 때 일에 대한 진정한 의미와 보람을 갖게 될 것이다. 점점 빠르게 변화하는 사회 속에서 과도한 경쟁에서 벗어나 천천히 여유를 가지고 스스로를 돌아볼 때 과정과 결과가 조화를 이루는 사회를 만들어 갈 수 있을 것이다.

/Theo hujiang
Nếu thấy bài hay có ích thì bạn hãy chụp ảnh màn hình lại để sau xem lại! Và kéo xuống bên dưới đọc thêm 1 bài bổ ích khác nhé!! Hãy luôn nhớ và truy cập vào đọc bài tại Blogkimchi.com (đọc là bờ lốc kim chi chấm cơm.)


  Góc dịch vụ của Blog. Admin có bán sách ôn thi TOPIK tại Hàn Quốc. Đủ bộ Nghe - Đọc - Viết. Bạn nào cần mua liên hệ mình qua số 010.5629.5807. P.s Nhiều bạn đã đỗ TOPIK 3,4 sau khi ôn theo bộ sách này.  
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học