Hiển thị các bài đăng có nhãn #VHTH. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn #VHTH. Hiển thị tất cả bài đăng

ㄹ리가 없다

" ㄹ리가 없다" Nghĩa là" không có lý nào, làm gì có chuyện " 여름에 눈이올 리가 없어요 (mùa hè không có lý nào tuyết rơi) 밤에 ...

(으)ㄹ 게(요)

ĐỘNG TỪ + (으)ㄹ 게(요). + Kết thúc câu, biểu hiện một sự chắc chắn, một lời hứa, kế hoạch của người nói. Có nghĩa: sẽ. -ㄹ 게(요): Dùng k...

(으)ㄴ/는 탓에 Vì

NGỮ PHÁP : -(으)ㄴ/는 탓에{Vì} 오랫동안 만나지 못한 탓에 그녀를 못 알아봤다. Vì lâu ngày không gặp nên nhận không ra cô ấy. 운동을 안 한 탓에 살이 많이 쪘다. 밥을 먹지 ...
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Hàn Quốc học