Hiển thị các bài đăng có nhãn Câu nói hay. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Câu nói hay. Hiển thị tất cả bài đăng

Mèo xã hội đen - 고양이 깡패 :3

최근 급격히 증가한 고양이로 인해 많은 입주민들이 불안하고, 또 일부 입주민들이 고양이 발톱에 큰 상처를 입는 불상사가 발생하고 있습니다. 고양이로 인한 피해를 적극적으로 위해 용인시와 협력하는 동물 센터에 의뢰를 하였으며, 고양이는 중...

Học tiếng Hàn qua những câu nói hay #7

" 가장 좋은 스승은, 제자에게 자신이 가진 지식을 아낌없이 주는 사람이고 " Người thầy tốt nhất, là người không tiếc truyền thụ những kiến thức mà họ có cho...

Học tiếng Hàn qua những câu nói hay #5

" 가장 강한 사람은, 타오르는 욕망을 스스로 자제할 수 있는 사람이며 " "Người mạnh nhất, là người có thể tự kiềm chế dục vọng lòng tham bản thân"...

Học tiếng Hàn qua những câu nói hay #2

" 가장 겸손한 사람은, 개구리가 되어서도 올챙이적 시절을 잊지 않는 사람이다 " Người khiêm tốn là người khi trở thành ếch cũng không quên ngày tháng nòng nọ...

Tiếng Hàn qua những câu nói hay #6

" 가장 인간성이 좋은 사람은, 남에게 피해를 주지 않고 살아가는 사람이다. " "Người có tính nhân văn nhất, là người sống mà không làm hại đến người khác...

Học tiếng Hàn qua những câu nói hay #1

"가장 현명한 사람은, 늘 배우려고 노력하는 사람이고" "Người thông minh nhất là người luôn cố gắng để học hỏi." 가장: nhất 현명: hiển mi...

Học tiếng Hàn qua những câu nói hay #3

" 가장 넉넉한 사람은, 자기한테 주어진 몫에 대하여 불평불만이 없는 사람이다 . " " Người rộng lượng, là người không thấy bất mãn với những gì nhận được &qu...
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học