Hiển thị các bài đăng có nhãn Quote tiếng Hàn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Quote tiếng Hàn. Hiển thị tất cả bài đăng

Lí do mà chúng ta có thể đợi đèn tín hiệu giao thông

우리가 신호등을 기다릴 수 있는 이유는 곧 바꿀거란 걸 알기 때문이다  Lí do mà chúng ta có thể đợi đèn tín hiệu giao thông là vì ta biết được màu đèn thay đổi ...

5 Phút học tiếng Hàn - Quotes 20

  Blog sưu tầm Note lại các bài  Quotes tiếng Hàn trên cộng đồng mạng để tiện cho các bạn theo dõi đọc tham khảo mỗi ngày nhé! Không học ...

5 Phút học tiếng Hàn - Quotes 19

      Không học được nhiều thì học ít. Quan trọng là có học mỗi ngày!!! 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và để ý các biểu hiện từ và ...

5 Phút học tiếng Hàn - Quotes 18

     Không học được nhiều thì học ít. Quan trọng là có học mỗi ngày!!! 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và để ý các biểu hiện từ và ...

5 Phút học tiếng Hàn - Quotes 17

  Không học được nhiều thì học ít. Quan trọng là có học mỗi ngày!!! 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và để ý các biểu hiện từ và ngữ ...

5 Phút học tiếng Hàn - Quotes 16

  Không học được nhiều thì học ít. Quan trọng là có học mỗi ngày!!! 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và để ý các biểu hiện từ và ngữ p...

5 Phút học tiếng Hàn - Quotes 15

    Không học được nhiều thì học ít. Quan trọng là có học mỗi ngày!!! 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và để ý các biểu hiện từ và ngữ p...

5 Phút học tiếng Hàn - Quotes 14

  Không học được nhiều thì học ít. Quan trọng là có học mỗi ngày!!! 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và để ý các biểu hiện từ và ngữ phá...

5 Phút học tiếng Hàn - Quotes 13

  Không học được nhiều thì học ít. Quan trọng là có học mỗi ngày!!! 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và để ý các biểu hiện từ và ngữ ...

5 Phút học tiếng Hàn - Quotes 12

  Không học được nhiều thì học ít. Quan trọng là có học mỗi ngày!!! 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và để ý các biểu hiện từ và ngữ p...

5 Phút học tiếng Hàn - Quotes 11

    Không học được nhiều thì học ít. Quan trọng là có học mỗi ngày!!! 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요 ! Chịu khó đọc và học thuộc lòng nhé! 고통스러운...

5 Phút học tiếng Hàn - Quotes 10

Không học được nhiều thì học ít. Quan trọng là có học mỗi ngày!!! 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và học thuộc lòng nhé!     사람의 ...

5 Phút học tiếng Hàn - Quotes 9

Không học được nhiều thì học ít. Quan trọng là có học mỗi ngày!!! 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và học thuộc lòng nhé!    고귀하고 풍족...

5 Phút học tiếng Hàn - Quotes 8

    늘 적극적인(긍정적인) 생각과 함께 하루를 끝내세요. 모든 일이 아무리 힘들어도, 내일은 모든 것을 더 잘할 수 있는 새로운 기회입니 늘: luôn luôn 적극적인 = 긍정적인: tích cực 아무리: cho dù ...

5 Phút học tiếng Hàn - Quotes 6

  Không học được nhiều thì học ít. Quan trọng là có học mỗi ngày!!! 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và học thuộc lòng nhé!     돌아가기 위...

5 Phút học tiếng Hàn - Quotes 5

Không học được nhiều thì học ít. Quan trọng là có học mỗi ngày!!! 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và học thuộc lòng nhé! 인생은 길고 광범위해요....

5 Phút học tiếng Hàn - Quotes 4

Không học được nhiều thì học ít. Quan trọng là có học mỗi ngày!!! 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và học thuộc lòng nhé! 당신을 사랑한다고 말하는 ...

5 Phút học tiếng Hàn - Quotes 3

Không học được nhiều thì học ít. Quan trọng là có học mỗi ngày!!! 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và học thuộc lòng nhé! 일하고 와서 알게 ...
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học